NIEUWSBERICHT: 23 januari 2018

Collectief wonen voor ouderen

De coöperatieve Vereniging Noorderzon is een Amsterdams wooninitiatief van een kleine dertig 55-plussers die zelfstandig willen wonen, maar ook een zekere vorm van gemeenschappelijkheid en ‘op elkaar betrokken zijn’ zoeken. Noorderzon en Stadgenoot hebben de intentie uitgesproken om in de nieuwbouw op Oostenburg een woongemeenschap te realiseren die aan deze voorwaarden voldoet. Wie geïnteresseerd is, kan zich nu al aanmelden. 

Een coöperatie en goed nabuurschap

Burgers nemen steeds vaker initiatieven op het gebied van zorg, leef- en woonomgeving.  Deels noodgedwongen, omdat de overheid zich terugtrekt, deels ook vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel: de overheid faciliteert het beleid om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen onvoldoende. Noorderzon wil een woonvorm ontwikkelen die dat langer zelfstandig wonen zo goed mogelijk borgt. Goed nabuurschap in allerlei vormen is de paraplu waaronder de activiteiten van de coöperatie zullen vallen. Die activiteiten kunnen variëren naar mogelijkheden en behoeften. Denk aan elkaar helpen bij zaken als boodschappen doen, op (buur)kinderen passen, scholing, kennisdelen en organiseren van gezamenlijke activiteiten.

‘Baandershuis’ met 25 à 30 woningen

Woningcorporatie Stadgenoot en C.V. Noorderzon hebben naar elkaar de intentie uitgesproken om in de toekomstige nieuwbouw op Oostenburg-Noord een woongemeenschap als hierboven geschetst te realiseren. Noorderzon heft deze woongemeenschap ‘Baandershuis’ gedoopt. Voor dit project stelt Stadgenoot dan 25 à 30 woningen beschikbaar, deels in de sociale huur en deels in de vrije sector. Deze zullen naar verwachting omstreeks 2022 opgeleverd worden. Vanzelfsprekend zullen die woningen levensloopbestendig moeten zijn. Verder zal Noorderzon – indien daar met Stadgenoot overeenstemming over kan worden bereikt – na oplevering als beheercoöperatie een aantal taken van Stadgenoot overnemen, taken in de sfeer van onderhoud en beheer van de woningen.

Een huiskamer voor het eiland

Noorderzon wil dat er in de plint van het gebouw een ‘huiskamer voor het eiland’  komt, die gefaciliteerd wordt door gemeente, woningcorporatie en mogelijk andere partijen, maar waarbij de programmering door de buurtbewoners zelf wordt gedaan. Voor die ruimte zoekt Noorderzon nadrukkelijk samenwerking met Het Leven Lief Huis, een project van de Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam, dat naast Noorderzon óók door Stadgenoot is geselecteerd voor realisatie op Oostenburg-Noord.

Geïnteresseerd?

Om te zijner tijd voldoende kandidaten voor de geplande 25 à 30 woningen aan Stadgenoot te kunnen voordragen kunnen zich nog nieuwe leden bij Noorderzon aanmelden. Hierbij zal – gezien de samenstelling van de huidige groep – voorrang worden gegeven aan ouderen, liefst onder de 65 jaar, die bij voorkeur al woonachtig zijn in de oostelijke binnenstad (postcode 1018) of omringende buurten. De kandidaten dienen uitdrukkelijk de collectieve woonvorm van Noorderzon, zoals hierboven en op de website www.cv-noorderzon.nl geschetst, te onderschrijven en zich ook in de komende jaren actief ervoor te willen inzetten. Belangstellenden kunnen zich – graag vóór 1 februari a.s. – via www.cv-noorderzon.nl aanmelden voor een aspirant-lidmaatschap.