DE MEESTGESTELDE VRAGEN

Alle info over de kavels en verkoopprocedure is te vinden in de Verkoopbrochure inclusief bijlagen. We hebben de meestgestelde vragen & antwoorden over de zelfbouwkavels voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet bij, dan kun je contact met ons opnemen via zelfbouw@oostenburg.nl.

ALGEMEEN

V: Wat is een CPO-bouwgroep?

A: CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

Een groep particulieren die samen een kavel kopen om hier hun eigen woningen te bouwen en hier te gaan wonen, en als ‘projectontwikkelaar’ aan de slag gaan. Ze beslissen zelf over het bouwplan en nemen samen een architect en aannemer in de hand. Ook dragen ze zelf het financiële risico.

V: Waarom zelfbouw op Oostenburg?

A: Zelfbouwers staan bekend als betrokken buurtbewoners. Zij bouwen letterlijk en figuurlijk mee aan de wijk. Betrokkenheid en creativiteit zijn nodig om van Oostenburg een levendige en contrastrijke stadswijk te maken. Daarom zijn in een vroeg stadium van de plannen kavels gereserveerd voor CPO- bouwgroepen.

V: Waar kan ik de Verkoopbrochure vinden?

A: De Verkoopbrochure met alle bijlagen is aan te vragen via deze link. Ontvang je geen mail, check dan je spam inbox of mail ons op zelfbouw@oostenburg.nl.

OVER DE KAVELS

V: Wanneer gaan de kavels in de verkoop?

A: De zelfbouwkavels op Oostenburg worden in twee fases verkocht. De eerste kavels (F en G) gaan begin 2019 in de verkoop. Inschrijven kan vanaf vrijdag 15 februari 11.00 tot maandag 22 april om 23.00 uur. Over de verkoop en planning van de overige kavels wordt later dit jaar een besluit genomen.

V: Hebben de zelfbouwkavels erfpacht?

A: Nee, de zelfbouwkavels liggen op eigen grond.

V: Zit er een tuin bij? Zijn er mogelijkheden tot het bouwen van balkons, dakterrassen?

A: Bij alle zelfbouwkavels zijn mogelijkheden voor een tuin. Ook zijn balkons en dakterrassen mogelijk. Voor de balkons aan de voorgevel (Isaak Titsinghkade) geldt dat het ontwerp altijd goedgekeurd moet worden door de supervisor en de gemeente. De richtlijn is dat balkons dan maximaal 2,5 meter diep mogen zijn en alleen worden toegestaan vanaf een hoogte van 5 meter.

Balkons op eigen terrein mogen maximaal 4 meter diep zijn. Er mogen geen balkons/erkers geplaatst worden aan het achterpad. De gemeente kan hiervan afwijken als het achterpad breder is dan 6 meter; dan maximaal 2,5 meter diep, vanaf een hoogte van 5 meter.

 

V: Hoe zit het met parkeren op Oostenburg?

A: Oostenburg wordt een autoluwe wijk. Op de zelfbouwkavels zijn geen parkeervoorzieningen toegestaan. De toekomstige bewoners van Oostenburg kunnen voor het parkeren gebruik maken van het Parkeerhuis. Per zelfbouwkavel  zijn er een aantal parkeerplaatsen beschikbaar in het Parkeerhuis (zowel huur als koop/erfpacht).  Aantallen en prijzen vind je in de verkoopbrochure.

V: Gelden er specifieke bouwregels?

A: Naast een bestemmingsplan is er een zogenaamd Beeldkwaliteitplan opgesteld voor Oostenburg. Kenmerkend wordt het verschil in hoogte van de gebouwen. Op de ene kavel mag hoger en meer oppervlak gebouwd worden dan op andere kavels. Dit sluit aan op de kernwaarden: stoer, levendig, contrastrijk. Voor de zelfbouwkavels is een kavelpresentatie opgesteld, waarin de bouwregels worden omschreven.

V: Hoe worden de kavels geleverd?

A: De kavels worden bouwrijp geleverd. Oostenburg was vroeger een industrieel gebied. Er is een saneringsplan gemaakt om de grond schoner te maken en er wordt een leeflaag van een meter schone grond toegevoegd. In de straten liggen de riolering en kabels en leidingen voor elektra, data, water. De CPO-bouwgroep moet t.z.t. zelf de aansluiting op deze infrastructuur regelen.

V: Hoe wordt de energie geleverd?

A: De woningen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.De warmte wordt op Oostenburg geleverd via een systeem van ‘bodemlussen’ met een warmtepomp in de woning, die op elektriciteit werkt. Alle woningen moeten hierop worden aangesloten. Naast warmte in de winter, levert dit systeem koude in de zomer.

V: Welke plannen zijn er voor de omliggende kavels (11H, 11A/B?

De naastgelegen kavels 11a, 11b en 11h zijn bestemd voor gebouwen met sociale, middensegment en vrije sector (huur)woningen die waarschijnlijk ontwikkeld worden door Stadgenoot. De kavelpresentatie van kavel 11H, met informatie over het bouwvolume en de bouwhoogte is te downloaden via deze link.

 

 

V: Wat wordt er bedoeld met een 'bijzondere dakvorm'?

A: Voor sommige kavels dient een bijzondere dakvorm gemaakt te worden. Dit betekent dat het geen plat dak mag worden. Er is een verschil in goot-hoogte en nokhoogte. Een voorbeeld van een bijzondere dakvorm is bijv. een zadeldak; de nokrichting staat haaks op de voorgevel, zoals getekend in de kavelpresentaties. Door de verplichte bijzondere dakvorm is er voor deze kavels een hogere verdiepingshoogte mogelijk voor de bovenste laag. Een andere dakvorm is ook mogelijk. Hoe het dak eruit komt te zien is aan de CPO-groep en dient onderbouwd en afgestemd te worden met de gemeentelijke supervisor voor Oostenburg.

V: Zijn de aansluitkosten voor de warmte- en koudelevering (bodemlussen) in de grondprijs opgenomen?

A: Nee, deze kosten zitten niet in de grondprijs. Per woning of bedrijfsruimte wordt een vast bedrag aan aansluitkosten betaald.

 

 

V: Wat zijn de aansluitkosten voor de warmte- en koudelevering per woning?

A: Elke woning betaalt een vast bedrag aan vaste aansluitkosten, daarnaast geldt een jaarlijks bedrag voor het vastrecht/huur van de warmtepomp.

Aansluittarieven

Woningen:
De vaste aansluitkosten bedragen € 2.450,00 + € 8,72 per m2 GBO exclusief BTW. Voor een appartement van 60 m2 komen de aansluitkosten op € 2.973,20 exclusief BTW en voor een 120 m2 appartement op € 3.496,40 exclusief BTW.

Het vastrecht/ huur warmtepomp voor de bewoners bedraagt  per jaar € 538,47 inclusief 21% BTW. Het vastrecht voor koeling bedraagt per jaar € 89,71 inclusief 21% BTW voor het onbeperkt ter beschikking stellen van koeling.

Bedrijfsruimten:

De vaste aansluitkosten bedragen € 12 per m2 en een vastrecht koeling/verwarming van € 0,75 per maand per m2 GBO, beiden excl. BTW. Indien de interne koellast hoger is dan is 40 W/m2, dan is op aanvraag een grotere koelvoorziening te realiseren tegen meerprijs.

Index
Alle bovenstaande kosten zijn gebaseerd op prijspeil 24-11-2017. De kosten worden jaarlijks verhoogd met de CPI index huishoudens, waarbij 2015 = 100.

VERKOOP- EN SELECTIEPROCES

V: Zijn er voorwaarden verbonden aan de inschrijving?

A: Kijk op de pagina Inschrijven voor een overzicht van de inschrijfvoorwaarden.

V: Moeten we als CPO groep al ingeschreven staan in de kaartenbak van de gemeente?

A: Het heeft wel de voorkeur, omdat het aantoont dat de CPO-bouwgroep echt serieuze belangstelling heeft, maar het is geen harde voorwaarde voor de inschrijving.

V: Moet de CPO-bouwgroep een formele status hebben?

A: Tijdens de inschrijffase nog niet. De CPO-bouwgroep moet vóór het afsluiten van de koopovereenkomst een vereniging zijn.

V: Kan een professional (architect, aannemer) ook aanmelden/inschrijven? Of moet deze dan lid zijn van de bouwgroep?

A: Alleen CPO bouwgroepen kunnen zich inschrijven voor een kavel. Een professional kan lid zijn, maar voor hem/haar geldt ook de zelfbewoningsplicht (5 jaar). De CPO bouwgroepen kiezen zelf hun architect of aannemer.

V: Kunnen we een oproep plaatsen op de website voor bouwgroepleden?

A: Nee, dat kan niet. Eventueel kun je een oproep plaatsten op het Prikbord van de gemeente Amsterdam. Zie: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbouw/prikbord/.

V: Waarom geeft de gemeente deze kavels niet uit?

A: De gemeente is geen eigenaar van de grond op Oostenburg en geeft daarom de kavels niet uit. De grond is eigendom van de verkopende partij Oostenburg SGN.

V: Kunnen we ons inschrijven voor meerdere kavels?

A: Nee, dat kan niet. Iedere CPO-bouwgroep kan zich maar voor één kavel inschrijven, en bouwleden kunnen maar van één groep lid zijn.

V: Wat wordt verstaan onder een bouwgroeplid?

A: Een bouwgroeplid bestaat uit één of meer meerderjarige personen die eigenaar-bewoner én (mede)financier van de woning wordt.

V: Wat wordt verstaan onder een huishouden?

A: Wij hanteren de definitie zoals staat opgetekend in de Huisvestingsverordening van de gemeente Amsterdam. Vanaf 1 januari 2018 wordt onder huishouden verstaan een alleenstaande dan wel twee personen met of zonder kinderen, die een gemeenschappelijk huishouden voeren of wensen te voeren. Met een huishouden wordt gelijk gesteld, meer dan twee volwassen personen met of zonder kinderen, mits deze een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Het gaat daarbij om personen die uit idealisme of levensovertuiging een bestendig, voor onbepaalde tijd, een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aangaan. Het gaat hierbij niet om studenten, collega’s of vrienden die voor een korte of langere tijd een woning delen en in dat kader gezamenlijke activiteiten ondernemen. Ook inwoonsituaties vallen hier niet onder. (zie zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-145188.html en zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-39680.html)

V: Hoe ziet het verkoop- en selectieproces eruit?

A: Inschrijvingen worden eerst gecontroleerd op geschiktheid. Als er meer dan drie inschrijvingen per kavel overblijven, vindt er bij de notaris een loting plaats. Er worden per kavel drie groepen geloot. Deze groepen worden uitgenodigd om hun plannen verder uit te werken naar een voorlopig ontwerp. De selectiecommissie kiest hieruit het beste plan. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwerp, maar ook om de aanpak van de groep. De winnaar wordt uitgenodigd om de koopovereenkomst voor de grond te tekenen.

V: Kunnen de bouwgroepleden nog tussentijds wisselen?

A: Deelname aan een zelfbouwgroep is niet vrijblijvend. Daarom stellen we als eis dat minstens 75% van de leden bekend zijn bij de inschrijving (voor kavel F geldt 60%). Leden kunnen tussentijds- tot aan de levering van de kavel- vervangen worden.

V: Worden er voorwaarden gesteld aan de financiering?

A: Ja, bij de inschrijving dienen de groepen al inzicht te geven in hun begroting en hun financiële draagkracht door middel van een verklaring van bank of hypotheekadviseur.

V: Hoe vindt afstemming van de bouwplannen met de verschillende CPO-bouwgroepen plaats?

A: Als de CPO-bouwgroepen hun plannen aan het uitwerken zijn naar definitieve ontwerpen, moet er ook afstemming plaatsvinden met de overige CPO-bouwgroepen. Hiervoor worden burendagen georganiseerd.

V: Wanneer is de levering van de kavel?

A: De huidige planning is dat vanaf eind 2020 de kavels geleverd worden.

V: Wat is de verantwoordelijkheid van Oostenburg SGN?

A: Oostenburg SGN is de verkopende partij, toetst de inschrijvingen op geschiktheid, begeleidt het selectieproces en selecteert de winnaar van de kavel. Vervolgens sluit Oostenburg SGN de koopovereenkomst af met de geselecteerde CPO-bouwgroep. Oostenburg levert de bouwrijpe grond en organiseert een aantal burendagen waarop CPO-bouwgroepen hun bouwplannen onderling afstemmen. Oostenburg SGN levert geen bouwbegeleiding. Deze moet de groep zelf inhuren.

V: Hoe ziet de planning van kavel 11F & 11G eruit?

A:

Start inschrijving kavel F & G Vrijdag 15 februari
Deadline inschrijven Zondag 24 maart
Loting & bekenmaking Begin mei
Gezamenlijke Kick Off, start van de kwaliteitsselectieronde Medio mei
Deadline aanleveren voorlopig ontwerp een aanvullende stukken Begin oktober 2019
Beoordeling en bekendmaking gunning kavels Eind oktober 2019
Tekenen koopovereenkomst November 2019
Start planuitwerkingsfase December 2019
Levering & start bouw Eind 2020

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

ALGEMENE INFO OOSTENBURG

V: Hoe zit het met de bereikbaarheid van Oostenburg?

A: Oostenburg wordt een autoluwe wijk. In het Parkeerhuis aan de Dijksgracht komen plaatsen voor bewoners om te parkeren. Langs de straten komen nog wel wat parkeerplaatsen voor minder validen en kort parkeren (om te laden en lossen). De gemeente is van plan extra fietsverbindingen aan te leggen, langs de Dijksgracht (fietsroute vanaf het Centraal Station) en een fiets/loopbruggetje over de Oostenburgervaart naar de Conradstraat.

V: Welke voorzieningen (scholen, kinderdagverblijf, winkels, horeca, sport etc) gaan er komen?

A: Oostenburg wordt een levendige wijk, met op diverse plekken horeca, onder andere het hotel met terras aan het water, in de monumentale Werkspoorhal, en ook Roest en Rosa & Rita blijven horeca. Er komt geen school, er zijn basisscholen in de buurt. Er zijn wel plannen voor diverse kleinschalige voorzieningen, zoals een buurtsuper, kapper, sportschool, etc.

V: Aan welke kaders zit de ontwikkeling van Oostenburg vast?

A: Er is een Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitplan en Masterplan Openbare Ruimte vastgesteld door de gemeente. Deze documenten zijn leidend voor de ontwikkelingen en bouwplannen op Oostenburg. Op de pagina ‘Omgeving’ kun je bovenstaande documenten downloaden.

V: Wat gaat er verder allemaal gebouwd worden op Oostenburg? Hebben toekomstige bewoners invloed op de plannen hiervoor?

A: Vaststaat dat er ongeveer 1500 woningen (sociale huur, middenhuur en vrije sector huur en koop) gebouwd gaan worden. Er komt een nieuwe invulling van de Van Gendthallen en de Werkspoorhal . Daarnaast wordt er gebouwd aan een vijfsterren hotel (Inntel) en een Parkeerhuis.. Ook komt er tegenover het huidige Rosa &Rita een buurtplein, met groen en speelvoorzieningen. Dit plein wordt in overleg met de (toekomstige) bewoners vormgegeven.

V: Waar kan ik een plattegrond met de plannen op Oostenburg vinden?

A: Op www.oostenburg.nl – voor de buurt staat een plattegrond met het bouwprogramma per kavel. Op www.opoostenburg.nl kun je een 3D plankaart vinden waarop de ontwerpen staan ingetekend.